Privacy statement

Inleiding

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf BreinTalent te Eindhoven, hierna aan te duiden als ‘wij, ons of onze ’. In het geval u deze website bezoekt, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit met wel doel, op welke manier en hoe hier controle over kan worden uitgeoefend.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze website bezoekt, of wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten of trainingen, verkrijgen wij uw gegevens. Dit kan automatisch gebeuren bij een bezoek aan onze website door het gebruik van functionele sessie cookies, indien wij u hierom verzoeken in een webformulier of bij persoonlijk contact. Het is mogelijk dat wij alle soorten gegevens met elkaar gaan koppelen als wij hier reden voor zien, omdat dat overzichtelijker is voor ons bijvoorbeeld.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Contactgeschiedenis
  • IP-adres
  • Factuur- en betaalgegevens als u besluit een dienst of training af te nemen
  • Wellicht een persoonlijk dossier met aantekeningen

Sessie cookie

Onze website maakt geen gebruik van ingewikkelde cookies die inbreuk maken op uw privacy. Wij hebben enkel een tijdelijke sessie cookie die noodzakelijk is voor de werking van de website en waarvoor wij geen expliciete toestemming van u nodig hebben. Om die reden ziet u ook geen cookiemelding verschijnen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Ons doel is om u via onze website te informeren over onze diensten en trainingen, en deze uiteindelijk aan u aan te kunnen bieden. Dit betekent dat wij deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit. Voorbeelden zijn het verwerken van uw naam en adres, financiële gegevens, het creëren en bijhouden van een dossier. Daarnaast kunnen wij uw telefoonnummer of emailadres gebruiken om met u te kunnen communiceren, en om u te helpen met de vragen die u heeft.

Wij informeren u graag over onze zienswijzen, nieuwe trainingen of andere relevante informatie. In het geval wij denken dat bepaalde informatie relevant voor u kan zijn, of wanneer we u willen uitnodigen voor een evenement dan kunnen wij u daarover benaderen. Marketingdoeleinden vallen onder het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om ons en onze producten kenbaar te maken aan u. Voor onze klanten geldt dat wij maximaal 5 keer per jaar een nieuwsbrief versturen.

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen accountingverplichtingen.

Uitwisseling met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. We maken geen gebruik van verwerkers/ derde dienstverleners bij de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan onze website hosting service The Concept Store. De gegevens die wij over u hebben, worden niet buiten Europa opgeslagen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact alle persoonsgegevens verwijderen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze boekhouding.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder: firewalls, versleutelingsmaatregelen voor het verzenden van informatie en fysieke beveiliging van ons pand en de omgeving waar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Rechten die u uit kan oefenen

Als wij persoonsgegevens over u verwerken dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van uw privacy. Zo mag u een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunnen wij dit voor u rectificeren als hier een fout in staat. We kunnen zelfs een verzoek tot bezwaar of vergetelheid inwilligen wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is.

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen met vragen over uw privacy, via onderstaande gegevens. Houdt er rekening mee dat we in sommige gevallen uw verzoek niet in kunnen willigen omdat de verwerking van persoonsgegevens door ons noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we op grond van nationale wetgeving verplicht zijn financiële gegevens te bewaren. Als dit het geval is, zullen we dit ook zo aan u uitleggen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen. Tot slot heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid als dit technisch gezien haalbaar is en we geen onevenredige kosten hoeven te maken dit te verzorgen. In ieder geval reageren wij op elk verzoek binnen 4 weken. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 7 juni 2019. In het geval wij uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt nemen wij contact op alvorens deze persoonsgegevens te gebruiken, om u de kans te bieden te weigeren.

Contactgegevens

BreinTalent
Eratolaan 13A
5631 KP indhoven

info@breintalent.nl